FINN REIT mieszkania na wynajem inwestycje
27 Marzec

Czy FINN / REIT to bezpieczna inwestycja?

Kategoria:

Czy FINN / REIT to bezpieczna inwestycja?

Zanosi się, że w 2019 r. uchwalona zostanie długo wyczekiwana ustawa o Firmach Inwestujących w Najem Nieruchomości. Będzie to rewolucja dla inwestorów indywidualnych niemających do tej pory łatwego dostępu do inwestycji na rynku nieruchomości. Coraz częściej pada pytanie: Czy FINN to bezpieczna inwestycja? Lub nieco ogólniej: Czy REIT jest bezpieczną inwestycją?

Odpowiadając na to pytanie konieczne jest zaznaczenie, różnic w terminach FINN (Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości) oraz REIT (Real Estate Investment Trust).

FINN jest specyficzną odmianą / wariantem REIT, zaadaptowanym na warunki Polskie. REIT jest terminem szerokim, opisującym firmy inwestujące w nieruchomości różnego rodzaju (w tym komercyjne). FINN zaś odnosi się TYLKO do inwestycji w nieruchomości mieszkalne!

(Więcej przeczytasz o tym w artykule Co to jest REIT? Co to jest FINN? Czy to jest to samo?)

Powyższe ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa formy inwestowania jaką jest FINN.

Poniżej w 6 punkach opisujemy, dlaczego FINN to bezpieczna inwestycja.

 1. Intencja ustawodawcy – bezpieczny instrument inwestycyjny

  Najistotniejszym w naszej ocenie faktem decydującym o tym czy FINN to bezpieczna inwestycja jest intencja z jaką rząd wprowadza FINN jako instrument inwestycyjny dostępny dla przeciętnego inwestora.
  Mając na uwadze doświadczenia z rynku produktów inwestycyjnych ostatnich lat (kryzys na giełdach światowych, piramidy finansowe, nadużycia na rynku obligacji komercyjnych) rząd, w trosce o interes publiczny, chce zaoferować inwestorom bezpieczną i bardziej opłacalną alternatywę do lokat i obligacji państwowych. Dlatego czerpiąc z doświadczenia innych gospodarek wprowadza sprawdzony instrument jakim jest REIT, ale w nieco zmodyfikowanej, łatwiej kontrolowalnej i przewidywalnej formie, pod nazwą FINN.

 2. Państwowy nadzór (KNF i GPW) nad FINN

  Troska rządu o bezpieczeństwo inwestorów przejawia się poprzez nadzór jaki instytucje Państwowe będą miały nad FINN. Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości będą podlegały pod nadzór KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) – tzn., że będą kontrolowane tak samo restrykcyjnie jak banki. Dodatkowo w związku z tym, że udziały FINN będą notowane na GPW (Giełdzie Papierów Wartościowych), FINNy będą zobowiązane to spełnienia obowiązków typowych dla spółek giełdowych dopuszczonych do notowań.
  Dodatkowymi wymogami bezpieczeństwa jakie musi spełniać FINN jest obowiązek posiadania siedziby i zarządu na terytorium RP oraz wysoki kapitał zakładowy wysokości 50.000.000 zł. Wysoki kapitał zakładowy ma być gwarancją stabilności FINN oraz czynnikiem weryfikującym profesjonalność przedsięwzięcia.

 3. Szerokie konsultacje specjalistyczne – wysoka jakość regulacji

  Projekt konsultowany jest z bardzo szerokim gronem specjalistów rządowych co rodzi nadzieję wysokiej jakości regulacji. W konsultacjach bierze udział 30 instytucji eksperckich, takich jak:
  Komisja Nadzoru Finansowego; Narodowy Bank Polski; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Finansowy; Główny Urząd Statystyczny; Urząd Regulacji Energetyki; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Giełda Papierów Wartościowych; Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych; Izba Domów Maklerskich; Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami; Związek Banków Polskich; Rada Banków Depozytariuszy; Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych; BondSpot S.A.; Towarowa Giełda Energii S.A.; Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.; Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych; Związek Maklerów i Doradców; Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych; Fundacja Polski Instytut Dyrektorów; Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa; CFA Society Poland; Krajowa Izba Biegłych Rewidentów; Instytut Rachunkowości i Podatków; Stowarzyszenie Compliance Polska; Stowarzyszenie REIT Polska; Krajowa Rad Radców Prawnych; Krajowa Izba Doradców Podatkowych; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce; Polska Izba Biur Rachunkowych; Business Centre Club; Konfederacja Lewiatan

 4. Przejrzysty model działania – zakup nieruchomości mieszkaniowych i generowanie zysków z ich najmu

  FINN (czyli REIT ograniczony do możliwości angażowania się TYLKO w rynek mieszkaniowy) ma bardzo precyzyjnie określony w ustawie model biznesowy. Dzięki temu regulator gwarantuje sobie możliwość sprawowania nadzoru nad FINNami oraz rzetelnego oceniania poprawności ich działania.
  FINN jest opisany jako spółka akcyjna, której podstawowym przedmiotem działalności jest najem nieruchomości mieszkalnych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  FINN ma obowiązek utrzymania przynajmniej 80% sumy bilansowej aktywów w nieruchomościach mieszkalnych. Jest to gwarancją, że środki inwestorów będą inwestowane w sposób jaki tego oczekiwali. Ponadto co najmniej 90% przychodów FINN muszą stanowić przychody z najmu nieruchomości mieszkalnych lub z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych, które były przed ich zbyciem wynajmowane przez spółkę̨ co najmniej przez rok. Wymóg ten gwarantuje inwestorom realizację przez FINN oczekiwanej polityki inwestycyjnej – czyli bezpiecznego lokowania w nieruchomości.

 5. Gwarancja wypłacenia zysku dla inwestora – 90% zysku jako dywidenda

  Ta cecha / obowiązek FINN zasługuje na wyjątkową uwagę. Obligując FINN do wypłaty udziałowcom minimum 90% swojego zysku w postaci dywidendy, regulator zabezpiecza interesy posiadaczy akcji. W przeciwieństwie do FINN, spółki giełdowe nie mają obowiązku wypłaty dywidendy.  Ich zysk może być reinwestowany – co nie zawsze jest korzystne dla inwestorów.
  Dzięki obowiązkowi wypłaty dywidendy, inwestycja w FINN może przypominać inwestowanie w obligacje.  Zysk z obligacji jest wypłacany w określonych odstępach czasu. Dzięki temu inwestor może reinwestować uzyskane w ten sposób środki.

 6. Płynność udziałów w FINN – możliwość zakończenia inwestycji w dowolnym momencie

  Produkty inwestycyjne, np. lokaty czy obligacje, zmuszają nas do zamrożenia środków na określony czas przez który nie możemy z nich korzystać. Konieczność odzyskania środków wiąże się z zerwaniem umowy na produkt i utratą praktycznie wszystkich wypracowanych do tej pory zysków. Inwestowanie w FINN jest wolne od tej wady. Udziały w FINN można sprzedawać i kupować w dowolnym momencie – tak jak to robi się z akcjami spółek giełdowych. Dzięki temu inwestor dowolnie decyduje kiedy i na ile inwestuje środki, a gdy nawet okoliczności się zmienią, może z zachowaniem praw do wypracowanego zysku uwolnić pieniądze.

 7. Rynek nieruchomości – pewny w niepewnych czasach

  Powtarzana jak mantra prawda, że długoterminowa inwestycja w nieruchomości jest najbezpieczniejszą formą inwestowania, w odpowiedzi na pytanie: czy FINN to dobra inwestycja, ma duże znaczenie. Za atrakcyjnością dobra (czyli gruntów i nieruchomości) w jakie inwestuje FINN przemawia nie tylko ograniczony ich zasób, ale i rosnąca podaż spowodowana rosnącymi potrzebami mieszkaniowymi społeczeństwa.
  Poziom zamożności naszego społeczeństwa, nadal uniemożliwiający wielu osobom zakup własnego M, jest pewnego rodzaju gwarancją zapotrzebowania na wynajem mieszkań. Tą potrzebę mają zaspokoić mieszkania na wynajem oferowane przez FINNy.

Podsumowując, FINNy wydają się być bardzo obiecującym produktem inwestycyjnym. Da on nie tylko da pozytywny impuls gospodarczy poprzez stymulowanie rynku nieruchomości, ale również zapełni lukę ofert inwestycyjnych bezpiecznych dla inwestorów indywidualnych.

MEDIA O FINN

Zapisz sie na newsletter o Firmach Inwestujących w Najem Nieruchomości.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informuję, iż: