21 Listopad

Ocena skutków wprowadzenia FINN

Kategoria:

Ocena skutków wprowadzenia FINN

Projekt ustawy o Firmach Inwestujących Nieruchomości na Najem zawiera również uzasadnienie dlaczego FINN zostają wprowadzone. Ustawodawca wyjaśnia jakie cele chce osiągnąć poprzez polskie REITy. Co więcej wyjaśnia; w jaki sposób będzie chciał zachęcić inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych do zaangażowania się w FINN.

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projektowana ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem, oraz zwiększenie zaangażowania instytucjonalnego oraz prywatnego kapitału krajowego na tym rynku.

Polski rynek najmu nieruchomości mieszkalnych ma charakter rozproszony, z niewielkim udziałem podmiotów gospodarczych. Na taki kształt rynku może mieć wpływ fakt, że w polskim systemie prawnym nie występują podmioty ze szczególnym statusem podatkowym, znane w obcych systemach prawnych jako tzw. spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust). Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji o podobnym charakterze umożliwi zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych na krajowym rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem. Dodatkowo pozwoli na zaangażowanie na tym rynku tych inwestorów detalicznych, którzy z różnych względów nie są zainteresowani inwestycjami bezpośrednimi.

Projektowane rozwiązania wyrównają również szanse wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie w wielu państwach członkowskich z powodzeniem funkcjonują zbliżone rozwiązania do uregulowań zaproponowanych w projektowanej ustawie.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt.

Proponuje się wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości(F.I.N.N.), na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT, będącej spółką akcyjną. Głównym przedmiotem działalności F.I.N.N. będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych.

Istotę wprowadzanego szczególnego statusu F.I.N.N. stanowi zapewnienie preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych (podatku CIT) jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatku PIT). Preferencje podatkowe przewidziane są zarówno dla firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek od nich zależnych, jak i dla inwestorów (akcjonariuszy) F.I.N.N.

W przypadku firmy inwestującej w najem nieruchomości, korzystne podatkowo warunki do inwestowania polegałyby na odroczeniu obowiązku w podatku CIT z tytułu uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich nieruchomości – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów(akcjonariuszy). Ponadto wprowadzana jest 8,5% stawka podatku CIT od dochodów F.I.N.N. z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych.

Z kolei spółki zależne od F.I.N.N. będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku CIT z tytułu dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz F.I.N.N.

Ponadto w projekcie ustawy proponuje się zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółkę akcyjną typu F.I.N.N. Zwolnienie będzie miało zastosowanie zarówno w przypadku inwestorów będących podatnikami podatku CIT, jak i podatku PIT.

Oczekuje się, iż skutkiem wprowadzenia projektowanych regulacji będzie pobudzenie działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem i zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału instytucjonalnego na tym rynku.

Inwestowanie w spółki akcyjne operujące na rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem powinno okazać się atrakcyjne dla detalicznych inwestorów nieprofesjonalnych, przede wszystkim z uwagi na atrakcyjny profil ryzyka bazujący na wysokiej jakości nieruchomościach oraz wypłacane regularnie dywidendy.

Pojawienie się w obrocie na rynku regulowanym akcji spółek typu F.I.N.N. – instrumentów o swoistym profilu ryzyka, stanowiących źródło dochodu pasywnego w postaci dywidendy, sprzyjać będzie również rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce.

Jednym z celów pośrednich jest uzyskanie pozytywnych synergii dla całej gospodarki narodowej, co powinno skutkować utrwaleniem wzrostu gospodarczego i wzmocnieniem warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Spółki działające na rynku nieruchomości na wynajem funkcjonują w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej w formie tzw. REITs (Real Estate Investment Trusts).

Pierwszym państwem europejskim, w którym wprowadzono instytucję spółki typu REIT była Holandia (1969 r.), a ważnymi rynkami dla spółek tego typu są również Belgia (1995 r.), Francja (2003 r.), Wielka Brytania, Niemcy i Włochy(2007 r.), Hiszpania (2009 r.) oraz Irlandia (2013 r.). Aktualnie spółki typu REIT zostały uregulowane w prawodawstwie16 państw członkowskich UE.

Co do zasady projektowane regulacje dotyczące szczególnego statusu firm inwestujących w najem nieruchomości(F.I.N.N.) oparte są na podobnych rozwiązaniach funkcjonujących w porządkach prawnych państw UE odnośnie spółek typu REIT.

MEDIA O FINN

Zapisz sie na newsletter o Firmach Inwestujących w Najem Nieruchomości.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informuję, iż: